​دستاورد های شرکت ویداک
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ویداک در برنامه کارآفرینان

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 صندوق نوآوری ریاست جمهوری