نمایشگاه ها

نمایشگاه ایپاس  2017
نمایشگاه شهر هوشمند  و معماری شهر سازی 2019
نمایشگاه محیط زیست 2018
نمایشگاه کار 2019

​​نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،خدمات شهری،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

نمایشگاه هفته پژوهش
ReTech/UTInvest98