ویرا دانش آرتا کوشش

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اینجا مرکز نوآوریست

برگزیده علمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان